รายละเอียดหนังสือ

โปรโมชั่นหนังสือ

หนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิอาญา เล่ม 1 (กระบวนการก่อนชั้นศาล) ฉบับ LawDD

  • หนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิ.อาญา (กระบวนการก่อนชั้นศาล) ฉบับ LawDD เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้พัฒนาจากหลักกฎหมายในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาในกระบวนการก่อนชั้นศาล แบบ INFOGRAPHIC เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ถึงกระบวนการตั้งแต่ผู้เสียหายร้องทุกข์ ไปจนถึงหน้าที่ของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ก่อนที่จะยื่นฟ้องต่อศาลด้วยภาพ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ จดจำ และเข้าถึงหลักกฎหมาย และตัวบทมาตราอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN :978-616-92136-0-4
  • ปก :ปกแข็ง
  • เนื้อในพิมพ์ :สี่สีในเล่ม
  • ชนิดกระดาษ :กระดาษอาร์ต
  • จำนวนหน้า :126 หน้า
  • ขนาด :15.7 x 21.5 x 1.6 ซม.
  • น้ำหนัก :443 กรัม
  • ราคา :350 บาท
  • สารบัญ

   • - บุคคลในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   • หมวดที่ 1
   • - ผู้เสียหาย
   • - ร้องทุกข์
   • - พนักงานสอบสวน
   • - พนักงานอัยการ
   • หมวดที่ 2
   • - การจับ
   • - การค้น
   • - การคุมขัง
   • - การปล่อยชั่วคราว
   • หมวดที่ 3
   • - การรวบรวมพยานหลักฐาน
   • - การสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยาน
   • - การสอบสวนผู้ต้องหา
   • - การชี้ตัว
   • หมวดที่ 4
   • - การชันสูตรพลิกศพ
  • คำนิยม

  • หนังสือเล่มนี้นำแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อนำเสนอองค์ความรู้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือที่เรียกว่าการดำเนินคดีอาญาซึ่งมีเนื้อหาที่ซับซ้อนให้ง่ายต่อการเข้าใจและจดจำโดยอาศัยการสื่อความด้วยภาพ (Infomation Graphic หรือ Infographic) นักศึกษากฎหมายหรือผู้สนใจจึงสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อประกอบการทำความเข้าใจเนื้อหาสาระ คำอธิบายคำพิพากษาของศาลทั้งก่อนและหลังชั้นเรียนหรือการอ่านตำราที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงนับเป็นอีกพัฒนาการที่จะช่วยให้การศึกษากฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้สนใจศึกษากฎหมาย

หนังสือ Infographic ป.วิอาญา เล่ม 2 (กระบวนการในชั้นศาล)

  • หนังสือ Infographic ป.วิ.อาญา (กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น) ฉบับ LawDD เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาต่อจากหนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิ.อาญา (กระบวนการก่อนชั้นศาล) มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและต่อเนื่องกันจนครบกระบวนการของวิธีพิจารณาความอาญา โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงกระบวนการในชั้นศาลตั้งแต่ ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา การนำคดีอาญามาฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ แบบของคำฟ้อง การตรวจคำฟ้อง ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดีและการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งและเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในศาลชั้นต้นเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ จดจำ และเข้าถึงหลักตัวบทกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN :978-616-92136-1-1
  • ปก :ปกแข็ง
  • เนื้อในพิมพ์ :สี่สีในเล่ม
  • ชนิดกระดาษ :กระดาษอาร์ต
  • จำนวนหน้า :203 หน้า
  • ขนาด :15.7 x 21.5 x 2.0 ซม.
  • น้ำหนัก :639 กรัม
  • ราคา :360 บาท
  • สารบัญ

   • หมวดที่ 1 กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น
   • - ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
   • - เขตอำนาจศาล
   • - แบบคำฟ้องคดีอาญา
   • - ตรวจคำฟ้อง
   • - ไต่สวนมูลฟ้อง
   • - การพิจารณาคดีอาญา
   • - คำพิพากษาและคำสั่ง
   • หมวดที่ 2 การฟ้องคดีอาญาในเรื่องอื่นๆ
   • - การรับมรดกความในคดีอาญา
   • - การเข้าร่วมเป็นโจทก์ในดคีอาญา
   • - การรวมพิจารณาคดี
   • - สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ
   • - คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  • คำนิยม

  • ผมมีความยินดีที่ได้เห็นการจัดทำคำอธิบายวิธีพิจารณาอาญาในส่วนของ กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาอาญาในชั้นศาล โดยการสื่อด้วยภาพและแผนภูมิ ที่เรียกว่า Information Graphic หรือ Infographic ที่ทำให้การทำความเข้าใจกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีอารมณ์ขันซึ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีความซับซ้อนในตัวเองอยู่แล้ว

  • ภาพและแผนภูมิทำให้เราไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยตัวหนังสือ เนื่องจากภาพ และแผนภูมิเป็นภาษาสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ย่อมจะใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ ต้องขอขอบคุณผู้คิดและจัดทำในเรื่องนี้ ที่ทำให้มีการอธิบายกฎมหายง่ายขึ้นมาก

  • ผมเข้าใจดีว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น ยังมีอีกหลายส่วนนักที่จะต้องทำความเข้าใจ ผมหวังว่าจะมีเล่มอื่นๆ ต่อไป

  • อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านต้องเข้าว่าเบื้องหลังแผนภูมิและตัวอักษรเหล่านี้ยังมี "หลักกฎหมาย" อันเป็นปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่อีก อันได้แก่ "สิทธิในกระบวนการยุติธรรม" เช่น การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาไม่มีความผิด และสิทธิพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ อันเป็นเนื้อหาของการศึกษาสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ต้องเข้าใจว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่มีขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยอำเภอใจ เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็กระทำไม่ได้ การฝ่าฝืนย่อมต้องรับผิดชอบต่อไป การศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงต้องพึงระมัดระวังหลักกฎหมายเบื้องหลังเหล่านี้

  • หนังสือเล่มนี้เหมาะจะเป็นคู่มือประกอบการศึกษากระบวนการฟ้องและพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลของนักศึกษานิติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพราะจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ วิธีสื่อความรู้ที่มีความซับซ้อนด้วยภาพประกอบแทนตัวอักษร (Info-graphic) ทำให้เกิดภาพจำและเข้าใจในโครงสร้างหรือสาระความรู้นั้นได้ดียิ่งขึ้น และนอกจากนี้นักศึกษารุ่นใหม่จะได้ซึมซับวิธีการนำเสนอความรู้ด้วยภาพอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อความแบบองค์รวมที่คนในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารควรเรียนรู้ เข้าใจและฝึกฝนเพราะจะสามารถนำไปใช้สื่อสารองค์ความรู้ที่ซับซ้อนต่างๆ กับผู้อื่นทั้งในการเรียนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายขอชื่นชมผู้จัดทำที่ได้สร้างสรรค์สิ่งน่าสนใจให้กับแวดวงการศึกษากฎหมายไทย

  • ให้เลยสามคำกับหนังสือเล่มนี้ "มัน เจ๋ง มาก" เพราะเป็นหนังสือที่ฉีกกฎความเดิมๆ ของการเป็นหนังสือกฎหมาย เป็นหนังสือที่มีการอธิบายตัวบทกฎหมายให้กระจ่างชัดแจ้ง โดยทำเป็นรูปภาพ แต่ไม่ใช่หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กเพราะมีการอธิบายตัวบทและสอดแทรกตัวอย่างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีภาพประกอบเป็นขั้นตอน ผู้อ่านจึงสามารถเข้าใจขั้นตอนและวิธีของ ป.วิ.อาญา ได้อย่างลึกซึ้ง เพราะสำหรับนักกฎหมายทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเริ่มศึกษาหรือเพื่อทบทวน

  • ในฐานะที่กระผมเองเป็นติวเตอร์ผู้บรรยายกฎหมายไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นปริญญาตรี เนติบัณฑิต หรือแม้กระทั่งระดับเตรียมสอบอัยการหรือศาล ก็ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการสอนอยู่ทุกครั้งไป หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจ ใน ป.วิ.อาญา มากขึ้น และไม่เบื่อกับการอ่านหนังสือกฎหมายในลักษณะเดิมๆ หลังสอนเสร็จกระผมจะแนะนำให้นักเรียนซื้อหาไว้ทุกๆ คน...เพราะอะไรนั่นหรือ "ท่านคงต้องลองหยิบมาอ่านเองซักสองสามนาที ผมเชื่อว่าท่านจะตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้ ในวินาทีถัดไป"

หนังสือ Infographic ป.วิแพ่งและพยานแพ่ง เล่ม 1 (กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีสามัญในศาลชั้นต้น)

  • "Do not judge the book by its cover"

  • ที่หลายท่านคงเคยได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า

  • "อย่าตัดสินว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไร หากยังไม่ได้ลองเปิดอ่าน" เช่นเดียวกันกับ

  • "หนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิแพ่งและพยานแพ่ง เล่ม 1 (กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น) ฉบับ LawDD"

  • ที่เราต้องการ... "จะนำเสนอทางเลือกอีกมิติหนึ่งในการอ่านหนังสือกฎหมายให้แก่ท่าน" คนส่วนใหญ่ อาจจะเคยชินกับการอ่านหนังสือหรือตำรากฎหมายแบบเดิม ๆ ที่มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาสาระยาว ๆ ที่มีเพียงตัวอักษร หรือคำอธิบายเยอะ ๆ และตบท้ายด้วยคำพิพากษาศาลฎีกา

  • แต่... เมื่ออ่านจบ ท่านเคยลองถามตัวเองหรือไม่ว่า "ท่านเห็นภาพ กระบวนการนั้นจริงหรือ"

  • คณะผู้จัดทำจึงร่วมกันตั้งโจทย์ว่า จะทำอย่างไร "ให้หนังสือกฎหมายไม่เหมือนหนังสือกฎหมาย" และ "หนังสือกฎหมายจะหลุดออกจากกรอบเดิม ๆ ที่เคยมีมาไม่ได้เลยหรือ"

  • เมื่อมีคำถาม พวกเราจึงเริ่มหาคำตอบและได้สรุปโครงสร้างและเนื้อหาสาระ ที่ยังคงอ้างอิงมาจากตัวบทกฎหมาย คำอธิบาย และคำพิพากษาศาลฎีกา โดยเริ่มต้นกระบวนการฟ้องจากผู้มีสิทธิเสนอคดีต่อศาล จนถึงขั้นตอนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง และยังเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีแพ่งเข้าไปด้วย เพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจน และสอดคล้องกันกับกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่ง จนกระทั่งเกิดเป็น

  • "หนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิแพ่งและพยานแพ่ง เล่ม 1 (กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น) ฉบับ LAWDD" เล่มนี้ขึ้นมา

  • ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ และสร้างพื้นฐานความเข้าใจใน "กระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่ง" ให้กับผู้ที่สนใจศึกษากฎหมายไม่มากก็น้อย โดยยังคงยึดมั่นในหลักการที่ว่า...

  • การสื่อสารด้วย "ภาพ" ย่อมต่อยอดให้เกิด “จินตนาการ” และความเข้าใจทาง "ความคิด"

  • ลองเปิดอ่านดู แล้วท่านจะค้นพบว่าหนังสือเล่มนี้ "ดี" อย่างไร

  • รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN :978-616-92136-2-8
  • ปก :ปกแข็ง
  • เนื้อในพิมพ์ :สี่สีในเล่ม
  • ชนิดกระดาษ :กระดาษอาร์ต
  • จำนวนหน้า :206 หน้า
  • ขนาด :15.7 x 21.5 x 2.1 ซม.
  • น้ำหนัก :640 กรัม
  • ราคา :360 บาท
  • สารบัญ

   • บทวิเคราะห์ศัพท์
   • 1. ผู้มีสิทธิเสนอคดี
   • - โจทก์
   • - ผู้ร้องขอ
   • 2. การเสนอคดีต่อศาล
   • 3. เขตอำนาจศาล
   • 1. คดีมีข้อพิพาท
   • 2. คดีไม่มีข้อพิพาท
   • 3. กรณีพิเศษ
   • 1. กรณีคำฟ้องหรือคำร้องซึ่งอาจเสนอต่อศาลได้สองศาลหรือกว่านั้น
   • 2. กรณีคำฟ้องหรือคำร้องขอที่ต้องยื่นต่อศาลเดิม
   • 3. กรณีไม่อาจดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นได้โดยเหตุสุดวิสัย
   • 4. แบบคำฟ้องคดีแพ่ง
   • - ส่วนเริ่มต้น
   • - ส่วนเนื้อหาของคำฟ้อง
   • - ส่วนท้ายของคำฟ้อง
   • 5. ตรวจคำฟ้อง
   • 1. การตรวจคำฟ้อง
   • 2. คำสั่งชั้นตรวจคำฟ้อง
   • 6. การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและผลแห่งการยื่นคำฟ้อง
   • 1. การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
   • - ผู้มีหน้าที่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
   • - วิธีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
   • 2. ผลแห่งการยื่นคำฟ้อง
   • 1. ฟ้องซ้อน
   • 2. มีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณ์เกี่ยวด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้น
   • 7. ทิ้งฟ้องและถอนฟ้อง
   • 1. ทิ้งฟ้อง
   • 2. ถอนฟ้อง
   • 3. ผลของการทิ้งฟ้องหรือถอนฟ้อง
   • 8. คำให้การและฟ้องแย้ง
   • 1. คำให้การ
   • 2. คำฟ้องแย้ง
   • 9. การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องคำให้การ
   • 1. หลักการขอแก้ไขหรือเพิ่มคำฟ้องและคำให้การ
   • 2. เหตุแห่งการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ
   • 3. วิธีการและกำหนดระยะเวลาการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ
   • 4. ผลของคำสั่งเกี่ยวกับการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำฟ้องคำให้การ
   • 10. การชี้สองสถาน
   • 1. หลักการชี้สองสถาน
   • 2. การกำหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์
   • - การกำหนดประเด็นข้อพิพาท
   • - ภาระการพิสูจน์
   • 3. กระบวนการในวันชี้สองสถาน
   • 1. กรณีคู่ความมาศาล
   • 2. กรณีคู่ความไม่มาศาล
   • 4. กำหนดวันสืบพยาน
   • 11. การสืบพยาน
   • 1. การยื่นบัญชีระบุพยาน
   • 2. พยานหลักฐานต้องเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี
   • 3. การสืบพยานหลักฐานประเภทต่างๆ
   • - พยานเอกสาร
   • - พยานบุคคล
   • - พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
   • - พยานผู้เชี่ยวชาญและพยานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
   • 12. รายงานกระบวนพิจารณา
   • 13. คำพิพากษาและคำสั่ง
   • 1. การชี้ขาดตัดสินคดี
   • - หลักการชี้ขาดตัดสินคดี
   • - การจำหน่ายคดีจากสารบบความ
   • - การพิพากษาตามยอมและข้อห้ามอุทธรณ์
   • 2. การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง
   • - รูปแบบของคำพิพากษาหรือคำสั่ง
   • - ห้ามศาลพิพากษาเกินคำขอหรือที่ปรากฎในคำฟ้อง
   • - การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง
   • 3. ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่ง
   • - ห้ามดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
   • - คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความ
   • - คำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดขัดกัน
   • - คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด
   • - ห้ามฟ้องซ้ำ
   • 14. ค่าฤชาธรรมเนียม
   • 1. การกำหนด ชำระ และคืนค่าฤชาธรรมเนียม
   • 2. การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
  • คำนิยม

  • กระบวนการวิธีพิจารณาคดีทางศาลในคดีแพ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อน ยากที่ผู้ไม่เคยปฏิบัติจะจดจำและเข้าใจขั้นตอนได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้นการทำความเข้าใจกระบวนวิธีพิจารณาคดีในชั้นศาลเป็นลำดับ ขั้นตอนโดยอาศัยภาพประกอบหรือภาพจำที่เข้าใจง่าย จะทำให้นักศักษากฎหมายหรือผู้สนใจและหรือนึกภาพกระบวนการขั้นตอนต่างๆ พร้อมความหมายของถ้อยคำในทางกฎหมายได้ดีตามสมควร แม้แต่อาจารย์ทางกฎหมายอาจใช้เป็นภาพประกอบสื่อการสอน ซึ่งน่าจะทำให้เกิดความสนใจแก่ผู้เรียนที่เป็นคนยุคใหม่และทำให้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่น่าเบื่อมากอีกต่อไป หวังว่า หนังสือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน

  • ขอแสดงความยินดีและความชื่นชมกับทาง lawdd.net ที่จัดทำหนังสืออินโฟกราฟฟิค (Info Graphic) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายพยานในคดีแพ่ง ส่วนของกระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจ และให้เห็นภาพในกระบวนการต่างๆ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีความผันแปรและท้าทายการศึกษาวิชากฎหมายที่เป็นศาสตร์ที่มีความดั้งเดิมและมีอุตลักษณ์เฉพาะ

  • การจัดทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งรวมทั้งทำให้การศึกษาและการเรียนรู้วิชากฎหมายน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนักกฎหมายรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งนักกฎหมายหรือบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการยอมรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดียิ่งต่อไป

  • ในฐานะติวเตอร์ผู้บรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในชั้นปริญญาตรีและเนติบัณฑิตฯ ปัญหาสำคัญที่สุดของน้องๆ นักเรียน ก็คือ "การไม่เข้าใจระบบกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนี้" เพราะน้องๆ นักเรียนยังไม่มีประสบการณ์การทำงานในศาลจึงยังไม่สามารถที่จะมองภาพขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ส่งผลให้การเรียนรู้และทำความเข้าใจเป็นไปได้ยาก และค่อนข้างน่าเบื่อกับหนังสือกองโต เพื่อจะทำความเข้าใจกับกระบวนการของกฎหมายนี้ หนังสือเล่มนี้เป็นคำตอบให้น้องๆ ได้อย่างดี "ป.วิ.แพ่ง ฉบับ INFOGRAPHIC" ที่นำกระบวนการขั้นตอนของ ป.วิ.แพ่ง มาแปลงเป็นภาพประกอบคำบรรยายที่น่าสนใจ เป็นรูปแบบใหม่ของหนังสือกฎหมายสุดล้ำ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจ จำได้ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นหนังสือที่คุ้มค่าและควรมีไว้คู่กายสำหรับนักกฎหมายและผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง

  • "เมื่อกระบวนการ แปลงเป็นภาพที่น่าสนใจ สมองใสๆ ก็พร้อมใจที่จะจดจำ"

หนังสือ Infographic ป.วิแพ่ง เล่ม 2 (เรื่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาความแพ่ง)

  • หาก "หนังสือกฎหมาย" เปรียบเสมือน "ภาพยนตร์หรือนวนิยาย" เรื่องหนึ่ง

  • บางครั้ง…เราก็ไม่อาจจะสรุป "จุดไคลแม็กซ์" ซึ่งถือว่าเป็น "ส่วนสำคัญ" ให้จบได้ภายในภาคเดียว !!!

  • "หนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิแพ่ง เล่ม 2 ฉบับ LawDD" ก็เช่นกัน

  • จึงต้องมีการนำเสนอ

  • "เรื่องสำคัญในกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่ง"

  • ออกมาเป็น เล่มที่ 2

  • แต่…เราจะทำอย่างไรให้เนื้อหา

  • จบ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย

  • เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหนังสือ LawDD ที่ว่า

  • "ทำอย่างไรให้หนังสือกฎหมาย ไม่เหมือนหนังสือกฎหมาย"

  • การจัดทำ หนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิแพ่ง เล่ม 2 ฉบับ LawDD นี้ขึ้นมา ซึ่งถือได้ว่าเป็น “เรื่องที่สำคัญ” และจะช่วยเติมเต็มความเข้าใจในเนื้อหาของกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่ง อันจะเกิดขึ้นได้เกือบทุกชั้นศาล เช่น การแก้ไขความบกพร่องในเรื่องความสามารถ การร้องสอด คู่ความร่วม การสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ การสั่งแยก การสั่งรวมคดีของศาล การนั่งพิจารณา การเลื่อนคดี หรือเรื่องคู่ความมรณะ เป็นต้น

  • สุดท้ายนี้ทางผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็น "จุดไคลแม็กซ์" ในการตอบโจทย์ต่อการทำความเข้าใจ และศึกษา "กระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่ง"

  • รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN :978-616-92136-3-5
  • ปก :ปกแข็ง
  • เนื้อในพิมพ์ :สี่สีในเล่ม
  • ชนิดกระดาษ :กระดาษอาร์ต
  • จำนวนหน้า :181 หน้า
  • ขนาด :15.7 x 21.5 x 2.1 ซม.
  • น้ำหนัก :640 กรัม
  • ราคา :360 บาท
  • สารบัญ

   • หมวด 1 คู่ความ
   • 1. การดำเนินคดีของคู่ความซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถ
   • (1) ความหมายของผู้ไร้ความสามารถและผู้แทนโดยชอบธรรม
   • (2) การเสนอคำฟ้องและคำร้องขอของผู้ไร้ความสามารถ
   • (3) การแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถ
   • (4) กรณีไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ มีแต่ทำหน้าที่ไม่ได้
   • 2. บุคคลภายนอกร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความ
   • (1) บุคคลภายนอกร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3
   • (2) บุคคลภายนอกร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความร่วมหรือแทนคู่ความเดิม
   • (3) บุคคลภายนอกเข้ามาตามคำขอของคู่ความ
   • (4) บุคคลภายนอกเข้ามาโดยคำสั่งศาล
   • (5) ผู้ร้องสอดผูกพันตามคำพิพากษา
   • 3. คู่ความร่วม
   • (1) เงื่อนไขการเข้าเป็นคู่ความร่วม
   • (2) ผลของการเข้าเป็นคู่ความร่วม
   • หมวด 2 ศาล
   • 1. อำนาจและหน้าที่ของศาล
   • (1) การสั่งคดีของศาล
   • - แบบของคำขอคำแถลง
   • - การสั่งคำขอซึ่งมิได้ทำได้แต่ฝ่ายเดียว
   • - การสั่งคำขอซึ่งทำได้แต่ฝ่ายเดียว
   • - การสั่งคดีที่ต้องมีการไต่สวนก่อนออกคำสั่ง
   • - กรณีศาลสั่งเองได้โดยไม่มีคำขอ
   • (2) การสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาของศาล
   • - ระยะเวลาที่ศาลมีอำนาจสั่งขยายหรือย่นได้
   • - หลักเกณฑ์การสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาของศาล
   • - ผลของคำสั่งการขยายหรือย่นระยะเวลา
   • (3) การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
   • - หลักเกณฑ์การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
   • - ผลของคำสั่งเกี่ยวกับวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
   • (4) กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
   • - ความหมายของกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
   • - เหตุแห่งการผิดระเบียบ
   • - การเพิกถอนกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ
   • - คำสั่งของศาลเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
   • - ผลของการเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ
   • (5) การรวมการพิจารณาคดี
   • - หลักเกณฑ์การรวมการพิจารณาคดี
   • - การพิจารณาสั่งรวมการพิจารณาคดี
   • - ผลของการรวมพิจารณาคดี
   • (6) การแยกพิจารณาคดี
   • - การแยกพิจารณาคดีเนื่องจาก "แต่ละข้อหาไม่เกี่ยวข้องกัน"
   • - การแยกพิจารณาคดีเนื่องจาก "เพื่อความสะดวกในการพิจารณา"
   • - ผลของการแยกพิจารณาคดี
   • 2. การนั่งพิจารณา
   • (1) การนั่งพิจารณา
   • - หลักการนั่งพิจารณา
   • - ข้อยกเว้นของการนั่งพิจารณา
   • - วิธีการนั่งพิจารณา
   • (2) การเลื่อนคดี
   • - การเลื่อนคดีโดย "ดุลพินิจของศาล"
   • 1. การเลื่อนคดีเนื่องจากกิจธุระของศาล
   • 2. การเลื่อนคดีเนื่องจากต้องรอผลคดีหรือข้อชี้ขาด
   • 3. การเลื่อนคดีเนื่องจากกิจธุระของคู่ความ
   • 4. การเลื่อนคดีเพราะเหตุเจ็บป่วยของตัวความ ผู้แทน ทนายความ พยานหรือบุคคลอื่นที่ถูกเรียกให้มาศาล
   • - การเลื่อนคดีโดย "ผลของกฎหมาย"
   • 1. คู่ความมรณะ
   • 2. คู่ความตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้แทนมรณะหรือหมดอำนาจ
  • คำนิยม

  • ข้าพเจ้าขอชื่นชมยินดีกับคณะผู้จัดทำ LAWDD.Net ที่ได้พากเพียรพยายามศึกษาค้นคว้าจัดทำหนังสือที่มีการอธิบายตัวบทกฎหมายให้กระจ่างชัดแจ้ง โดยจัดทำในรูปแบบ INFOGRAPHIC เพื่อให้ผู้สนใจศึกษากฎหมาย เข้าถึงรู้จริงในขั้นตอนและวิธีของกระบวนการพิจารณาตาม ป.วิ.แพ่งได้ง่ายขึ้น

  • ขอให้กำลังใจ LAWDD.Net ในการจัดพิมพ์หนังสือ ป.วิ.แพ่ง เล่ม 2 ซึ่งเป็นหนังสือที่มีรูปเล่มขนาดกะทัดรัด สวยงาม ภาพสีคมชัด สะดวกแก่การนำติดตัว หรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ และขอให้หนังสือที่จัดพิมพ์นี้ ประสบความสำเร็จในยอดจัดจำหน่ายเฉกเช่นเดียวกันกับหนังสือ ป.วิ.แพ่ง เล่ม 1 ที่ได้มีการจัดพิมพ์ไปก่อนหน้านี้

  • เสียงจากผู้อ่าน

  • โดยทั่วไปแล้วถ้าลำพังการอ่านแต่ตำรา คำบรรยายกฎหมาย การจะให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ก็ดูเป็นเรื่องที่จะต้องพยายามอย่างยิ่ง อาจจะต้องอ่านซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งก็ไม่ง่ายเลยในการศึกษาทำความเข้าใจ โดยเฉพาะกฎหมายวิธีพิจารณาความ ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างละเอียด และสามารถเชื่อมโยงกันได้ รู้สึกว่าต้องจำต้องรู้เยอะจังเลย.... การที่จะสามารถเข้าใจจนสามารถนำไปให้งานได้จริงนั้น ก็จะต้องมีความแม่นยำในหลักกฎหมายเสียก่อน ซึ่งดิฉันเองก็พยายามที่จะศึกษาเพื่อให้เข้าใจกฎหมายวิธีพิจารณาความหลากหลายวิธี จนได้มีโอกาสมาเจอหนังสือ INFOGRAPHIC ทั้ง ป.วิอาญา และ ป.วิ.แพ่ง จึงได้ลองซื้อมาอ่าน แล้วก็พบว่าความรู้สึกแบบเห็นภาพเลย เป็นแบบนี้นี่เอง....

  • ด้วยรูปแบบของภาพ ประกอบกับเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันอย่างดี ตัวละครน่ารัก เนื้อหาก็ได้สัดส่วนอัพเดตตามกฎหมายแก้ไขล่าสุด อธิบายหลักกฎหมายได้ดีในระดับหนึ่งเลยค่ะ... อีกอย่าง เวลาไปข้างนอกก็สามารถถือติดตัวไปอ่านได้ทุกที่ อ่านแล้วเพลินค่ะ หลักที่เราศึกษามาก็มีหนังสือชุด INFOGRAPHIC ของ LawDD ช่วยทำให้ภาพที่เราเข้าใจอยู่ในหัวนั้นชัดเจนขึ้น "จึงอยากแนะนำว่าเป็นหนังสือชุดที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง" แล้วจะพบว่า เราก็สามารถเข้าใจกฎหมายที่ว่ายากให้ง่ายขึ้นได้เพราะเราเห็นภาพนี่เองค่ะ และขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานสร้างสรรค์หนังสือดี ๆ เช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ

  • การทำงานและอ่านหนังสือเพื่อสอบเนติไปด้วย เป็นเรื่องที่ต้องแบ่งเวลาสำหรับอ่านหนังสือให้ดีแต่โดยส่วนตัวเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาให้กับงานมากกว่าเวลาอ่านหนังสือจึงน้อยลงและเมื่อต้องอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ป.วิแพ่ง จะรู้สึกท้อใจมาก เพราะว่าเนื้อหามาก จำไม่ค่อยได้จึงทำให้ไม่อยากอ่านหนังสือ แต่เมื่อรู้ว่าจะมีหนังสือ ป.วิแพ่ง แบบ INFOGRAPHIC ตัดสินใจซื้อทันที เมื่อได้อ่านรู้สึกชอบมากๆ เนื้อหาที่เยอะกลับ เข้าใจง่ายด้วยภาพ และจำได้มากขึ้นอ่านเพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมาได้ดี ภาพการ์ตูนน่ารัก น่าติดตาม เป็นหนังสือที่เหมาะกับคนทำงานและต้องเตรียมตัวสอบเนติด้วยอย่างมาก ถ้าคิดว่า ป.วิแพ่ง เป็น เรื่องยาก "อยากให้ซื้อหนังสือ INFOGRAPHIC อ่านแล้วเรื่องที่ว่ายาก จะเข้าใจมากขึ้น ถ้าได้อ่านแล้ว ต้องจะชอบหนังสือเล่มนี้" มากกว่าที่เคยอ่านมา

  • สำหรับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น เป็นที่ทราบกันดีในวงการนักกฎหมายว่าเป็นวิชาที่มีความยาก และมีเนื้อหาละเอียดมากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาคดี ซึ่งหากไม่ได้เข้าไปมีบทบาทจริงในกระบวนการนั้นแล้ว อาศัยแต่การอ่านตำราเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจหรือจดจำประเด็นได้ครบทั้งหมดเพราะไม่เห็นภาพที่แท้จริง ครั้งแรกที่ได้อ่านหนังสือชุด INFOGRAPHIC นี้จึงมีความประทับใจมาก เพราะนอกจากจะมีทั้งภาพประกอบที่สวยงามชวนติดตามแล้ว ในส่วนรายละเอียดของกฎหมายก็อธิบายได้ชัดเจนไม่ขาดตกบกพร่อง หนังสือนี้จึงถือได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้กฎหมายที่เป็นประโยชน์และเหมาะกับผู้ที่กำลังศึกษากฎหมายในทุกระดับชั้น หรือแม้แต่สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเพราะหนังสือภาพเหล่านี้สามารถอธิบายทำเรื่องที่เข้าใจได้ยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มีหลักให้จำ มีจุดเน้นย้ำให้สังเกต สรุปย่อ ไว้ครบถ้วนแล้วทั้งสิ้น

  • ก็ขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานLawDD.netที่ช่วยให้วงการกฎหมายไทยมีหนังสือกฎหมายที่อ่านได้เข้าใจง่ายเหมาะแก่การพกพาและทำให้หลายๆคนหันมาสนใจศึกษากฎหมายกันมากขึ้น โดยส่วนตัวเชื่ออยู่เสมอว่ากฎหมายนั้นไม่ควรเป็นตำราวิชาการหนาๆเป็นศาสตร์ยากๆที่มีแต่เพียงนักกฎหมายเท่านั้นที่เข้าใจตีความได้และใช้เป็นแต่เป็นสิ่งที่คนทุกคนควรเข้าถึงได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง

  • การศึกษารายวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติยากต่อความเข้าใจกว่าวิธีสารบัญญัติ เมื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อได้ศึกษาในรายวิชาวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญาจึงยากที่จะเข้าใจ มองภาพไม่ออกว่ากระบวนพิจารณาความเป็นอย่างไร เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบรูปภาพที่เข้าใจง่าย สามารถมองภาพกระบวนพิจารณาได้ จึงทำให้การศึกษาในรายวิชาวิธีพิจารณาง่ายขึ้น ทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหา การเชื่อมโยง ข้อความที่อ่านเข้าใจง่ายไม่ต้องตีความอีก รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาในด้านกฎหมายโดยตรงก็สามารถศึกษาผ่านหนังสือเล่มนี้ได้

หนังสือ Infographic ป.อาญา เล่ม 1 (โครงสร้างความรับผิดทางอาญา)

  • ถึง ผู้อ่านที่รัก

  • สวัสดีผู้อ่านที่รัก นี้เราเองนะ พอจะจำเราได้ไหม? เราก็ LawDD คนเดิมไง เป็นไงๆๆ? จำเราได้รึป่าว? อืมมมม...ถ้ายังนึกไม่ออก เราจะเล่าเรื่องในสมัยก่อนตอนที่เรารู้จักกันใหม่ๆให้ฟังก็ได้นะ

  • เมื่อวันที่...ไม่ปรากฏ เดือน...ไม่แน่ชัด ปี...พ.ศ. ก็จำไม่ได้ เป็นช่วงกลางคืนก่อนเทียงคืนถึงเวลากลางวัน วันนั้นเองที่เราเริ่มต้นรู้จักกันครั้งแรกในวงการหนังสือ ตอนนั้นเรารู้จักกันแต่เพียงในนามของหนังสือ "ภาควิธีสบัญญัติ" ซึ่งมีด้วยกัน 4 เล่มแล้วนะ คือ

  • - หนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิ.อาญา จำนวน 2 เล่ม

  • - หนังสือ INFOGRAPHIC ป.วิ.แพ่ง จำนวน 2 เล่ม

  • เป็นไงบ้าง พอจะคุ้นๆไหม? เฮๆๆ แต่ถ้ายังจำไม่ได้อีก ก็ไม่เป็นไรจริงๆนะ เราโอเค

  • งั้นวันนี้ เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกันใหม่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้ สวัสดีอย่างเป็นทางการ เราชื่อ LawDD นะ LawDD คนเดิมแต่เพิ่มเติมวันนี้ เรามีหนังสือเล่มใหม่แล้วนะเออ เป็นหนังสืออะไรน่ะเหรอ?

  • อ๋อ...ก็เป็นหนังสือ "ภาควิธีสารบัญญัติ" น่ะ, มีขื่อเรียกหนังสือว่า "INFOGRAPHIC ป.อาญา เล่ม 1 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ฉบับ LawDD" ซึ่งเรื่องนี้เราถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของทางกฎหมายอาญาเลยก็ว่าได้นะ เพราะอะไรน่ะเหรอ? ก็เพราะว่า...การทำความเข้าใจกฎหมายอาญา สิ่งแรกก่อนที่เราจะวินิจฉัยว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่ เราจะต้องวินิจฉัยไปตามลำดับขั้นตอนของ "โครงสร้างความรับผิดทางอาญา" หากเราวินิจฉัยไปตามลำดับขั้นตอน เช่น ดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 59 ที่ว่า "บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อ..." ก็ต่อเมื่ออะไรน่ะเหรอ? เราจะอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าก็ต่อเมื่อ...

  • 1.การกระทำของบุคคลนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่?

  • คำตอบ : หากครบองค์ประกอบแล้ว ให้ดูต่อไปว่า...

  • 2.การกระทำของบุคคลนั้นมีกฎหมายยกเว้นความผิดไว้หรือไม่?

  • คำตอบ : หากไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด ก็ให้ดูต่อไปว่า...

  • 3.การกระทำของบุคคลนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษไว้หรือไม่?

  • คำตอบ : หากไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ ก็แสดงว่า "บุคคลนั้นจะต้องรับผิดในทางอาญา"

  • เป็นอย่างไรบ้าง? ที่เราอธิบายให้ฟัง ถ้าเธอลองพิจารณาไปตามลำดับ เป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะ การสอบครั้งต่อไปของเธอ เราว่าเธอต้องทำข้อสอบได้สบายแน่ๆ แต่เราก็ไม่ได้หวังให้เธอต้องมาติดตามเราไปตลอดก็ได้นะ เราแค่อยากขอให้เธอลองเปิดใจให้กันก็พอ เพื่อที่เราจะได้เดินทางไปพร้อมๆกันในยุคการเรียนการสอนแบบ "Thailand 4.0 นั้นเอง"

  • สุดท้ายนี้ เราก็อยากจะฝากสุภาษิตภาษาละตินไว้ให้คิดถึงกันว่า

  • NULLUM CRIMENSINE LEGE และ NULLA POENA SINE LEGE

  • "ไม่มีความผิด, ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย"

  • แล้วไว้พบกันใหม่ในเล่มต่อไปนะ

  • จากเราเอง

  • LawDD

  • รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN :978-616-92136-4-2
  • ปก :ปกแข็ง
  • เนื้อในพิมพ์ :สี่สีในเล่ม
  • ชนิดกระดาษ :กระดาษอาร์ต
  • จำนวนหน้า :150 หน้า
  • ขนาด :15.7 x 21.5 x 2.1 ซม.
  • น้ำหนัก :445 กรัม
  • ราคา :350 บาท
  • สารบัญ

   • 1. การกระทำครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติ
   • (1) มีการกระทำหรือไม่?
   • - รู้สำนึก
   • - เคลื่อนไหวร่างกาย
   • - ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
   • > งดเว้น
   • > ละเว้น
   • (2) การกระทำนั้น "ครบองค์ประกอบภายนอก" ของความผิดในเรื่องนั้นๆ หรือไม่?
   • - มีผู้กระทำ
   • > ผู้กระทำความผิดโดยตรง
   • > ผู้กระทำความผิดโดยอ้อม
   • > ผู้ร่วมกระทำความผิด
   • - มีการกระทำ
   • > คิด - ตกลงใจ - ตระเตรียม - ลงมือ
   • - วัตถุแห่งการกระทำ
   • (3) การกระทำนั้น "ครบองค์ประกอบภายใน" ของความผิดในเรื่องนั้นๆ หรือไม่?
   • - มีเจตนาหรือไม่
   • > เจตนาตามความเป็นจริง
   • ก. ต้อง "รู้" ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด
   • ข. เจตนาประสงค์ต่อผล
   • ค. เจตนายย่อมเล็งเห็นผล
   • ง. เจตนาพิเศษ
   • จ. องค์ประกอบภายนอกที่มิใช่ข้อเท็จจริง (พฤติการณ์ประกอบการกระทำ)
   • ง. สำคัญผิดในตัวบุคคล
   • ช. สำคัญผิดในข้อเท็จจริง
   • > เจตนาโดยผลของกฎหมาย
   • เจตนาโอน (การกระทำโดยพลาด)
   • - ประมาท
   • - ไม่เจตนา ไม่ประมาท
   • (4) การกระทำสัมพันธ์กับผลหรือไม่?
   • - ทฤษฎีเงื่อนไข (ผลโดยตรง)
   • - ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม
   • > ผลที่ทำให้ได้รับโทษหนักขึ้น
   • > เหตุแทรกแซง
   • 2. การกระทำมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือไม่?
   • (1) ป้องกัน
   • (2) ยินยอม
   • 3. การกระทำมีกฎหมายยกเว้นโทษหรือไม่?
   • (1) การกระทำโดยความจำเป็น (ม.67)
   • (2) เหตุยกเว้นโทษอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา
   • 4. มีเหตุลดโทษหรือไม่?
   • (1) เหตุลดโทษทั่วไป
   • (2) เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ
  • คำนิยม

  • ความรับผิดทางอาญา เป็นวิชากฎหมายที่มีเนื้อหาละเอียด ซับซ้อน ส่วนมากผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาต้องอ่านทำความเข้าใจหรือทำสรุปย่อหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และจดจำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลามากในการทำความเข้าใจ

  • หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำในรูปแบบ Infographic สรุปเนื้อหาเป็นภาพซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการจัดระเบียบความคิด สร้างการจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะภาพและสีสันจะช่วยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่อาจมองเห็นได้จากตัวหนังสือ สามารถใช้อ่านประกอบทำความเข้าใจได้โดยง่าย นับเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือทางการศึกษารูปแบบหนึ่งเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และจดจำแก่นักกฎหมายในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

หนังสือ Infographic ป.อาญา เล่ม 2 (การใช้กฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม)

  • "รัฐไม่มีตัวตน, รัฐไม่มีแขน, รัฐไม่มีขา"

  • แต่

  • "รัฐมีอำนาจ"

  • การแสดงเจตนาของรัฐจึงต้องแสดงออกผ่านทางกฎหมายที่ให้อำนาจ ส่งต่อมาที่ตัว "บุคคล" ซึ่งเป็น "ผู้แทนการใช้อำนาจของรัฐ"

  • ผู้แทนการใช้อำนาจของรัฐ อาจมีชื่อเรียกขานต่างๆนานับประการ แต่ก็เรียกรวมกลุ่มคนผู้ใช้อำนาจเหล่านี้แทนว่า "เจ้าพนักงาน" บุคคลที่จะเป็นเจ้าพนักงานจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสถานะที่กฎหมายสมมติขึ้นมาให้ตรงนี้นี่เองที่ทำให้เปรียบเสมือนเป็น "ดาบสองคม" มีทั้งคุณและโทษ อันมีผลพวงมาจาก "อำนาจหน้าที่ที่ตนได้รับมา"

  • ดังนั้น รัฐจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรการควบคุมการใช้อำนาจดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อสงวนไว้ซึ่งหลักการของประเทศในการรักษาความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์ของมหาชนไว้เป็นสำคัญ จึงมีการบัญญัติกฎหมายควบคุมความรับผิดและบทลงโทษของ "เจ้าพนักงาน" ผู้เปรียบเสมือนเป็นผู้แทนการใช้อำนาจของรัฐไว้เป็นการพิเศษ รวมทั้งบทลงโทษของผู้กระทำความผิดต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งทางทีมงาน LawDD เล็งเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญในการศึกษากฎหมาย มิใช่เฉพาะแต่เพียง กลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงตัว "เจ้าพนักงาน" ผู้ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเองโดยตรง

  • โดยหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเน้นเนื้อหาในเรื่อง "เจ้าพนักงาน" แล้ว ยังมีเรื่องการใช้กฎหมายอาญาสอดแทรกอยู่ด้วย อันเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อกำหนดว่า "เราจะใช้กฎหมายอาญา" ได้อย่างไร ? เมื่อไหร่ ?

  • ฉะนั้น ทางเรามุ่งเน้นอธิบายเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

  • 1. การใช้กฎหมายอาญา

  • 2. ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และ

  • 3. ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

  • ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ " INFOGRAPHIC ป.อาญา เล่ม 2 " นี้ อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

  • ทีมงาน LawDD

  • รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN :978-616-92136-7-3
  • ปก :ปกแข็ง
  • เนื้อในพิมพ์ :สี่สีในเล่ม
  • ชนิดกระดาษ :กระดาษอาร์ต
  • จำนวนหน้า :200 หน้า
  • ขนาด :15.7 x 21.5 x 2.2 ซม.
  • น้ำหนัก :636 กรัม
  • ราคา :360 บาท
  • สารบัญ

   • การใช้กฎหมายอาญา
   • กรณีกระทำความผิดในราชอาณาจักรหรือกฎหมายให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร
   • - กรณีกระทำความผิดในราชอาญาจักรตาม ม.4 ว.1
   • - กรณีกฎหมายให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรตาม ม.4 ว.2
   • - กรณีกฎหมายให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรตาม ม.5
   • - กรณีกฎหมายให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรตาม ม.6
   • - ข้อยกเว้นหลักที่ว่า "บุคคลไม่ควรถูกลงโทษซ้ำสองสำหรับการกระทำครั้งเดียว (กรรมเดียว)" ม.11
   • กรณีกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรที่จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร
   • - การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ตาม ม.7 (หลักอำนาจลงโทษสากล)
   • - การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ตาม ม.8 (หลักบุคคล)
   • - การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรตาม ม.9 (หลักบุคคล)
   • - หลักบุคคลจะถูกลงโทษซ้ำสองสำหรับการกระทำครั้งเดียวไม่ได้ (Non bis in idem) ม.10
   • ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม
   • ความผิดต่อเจ้าพนักงานทั่วไป (ม.136-146)
   • (1) ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน (ม.136)
   • (2) แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน (ม.137)
   • (3) ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน (ม.138)
   • (4) ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน (ม.139)
   • (5) ทำอันตรายตราหรือเครื่องหมายที่เจ้าพนักงานได้ประทับไว้ (ม.141)
   • (6) ทำอันตรายทรัพย์สินหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานได้ ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐาน (ม.142)
   • (7) คนกลางเรียกสินบน (ม.143)
   • (8) ให้สินบนเจ้าพนักงาน (ม.144)
   • (9) แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน (ม.145)
   • (10) สวมเครื่องแบบ ประดับเครื่องหมาย หรือใช้ยศโดยไม่มีสิทธิ (ม.146)
   • ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (ม.147-166)
   • (1) เจ้าพนักงานยักยอก(ม.147)
   • (2) เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ(ม.148)
   • (3) เจ้าพนักงานรับสินบน (ม.149)
   • (4) เรียกสินบนก่อนเป็นเจ้าพนักงาน (ม.150)
   • (5) เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต (ม.151)
   • (6) เจ้าพนักงานหาประโยชน์จากกิจการในหน้าที่ (ม.152)
   • (7) เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย (ม.153)
   • (8) เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้ (ม.154)
   • (9) เจ้าพนักงานกำหนดราคาเพื่อเก็บภาษีโดยทุจริต (ม.155)
   • (10) เจ้าพนักงานช่วยเหลืองานบัญชีโดยทุจริต (ม.156)
   • (11) เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดทยทุจริต (ม.157)
   • (12) เจ้าพนักงานทำอันตรายทรัพย์หรือเอกสารในความดูแลของตน (ม.158)
   • (13) เจ้าพนักงานทำอันตรายต่อตราหรือเครื่องหมาย (ม.159)
   • (14) เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ (ม.160)
   • (15) เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร (ม.161)
   • (16) เจ้าพนักงานรับรองเป็นหลักฐานเท็จ (ม.162)
   • (17) ความผิดของเจ้าพนักงานไปรษณีย์ โทรเลขหรือโทรศัพท์ (ม.163)
   • (18) เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับในราชการ (ม.164)
   • (19) เจ้าพนักงานขัดขวางการปฏิบัติตามกฎหมาย (ม.165)
   • (20) เจ้าพนักงานละทิ้งงาน (ม.166)
   • ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (ม.167-199)
   • (1) ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (ม.167)
   • (2) ขัดขืนคำบังคับให้มาให้ถ้อยคำ (ม.168)
   • (3) ขัดขืนคำบังคับให้ทำการใด (ม.169)
   • (4) ขัดขืนหมายศาล (ม.170)
   • (5) ขัดขืนคำสั่งศาลให้ทำการใด (ม.171)
   • (6) แจ้งความเท็จในคดีอาญา (ม.172)
   • (7) ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเท็จ (ม.173)
   • (8) ฟ้องคดีอาญาอันเป็นเท็จ (ม.175,176)
   • (9) เบิกความเท็จในการพิจารณาคดี (ม.177)
   • (10) ล่ามแปลเท็จ (ม.178)
   • (11) ทำพยานหลักฐานเท็จ (ม.179)
   • (12) นำสืบพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี (ม.180)
   • - กรณีที่ต้องรับโทษหนักขึ้น (ม.181)
   • - การลุแก่โทษที่กฎหมายยกเว้นโทษ (ม.182)
   • - การลุแก่โทษที่กฎหมายลดโทษ (ม.183)
   • (13) ทำลายพยานหลักฐาน (ม.184)
   • (14) ทำลายทรัพย์หรือเอกสารที่ส่งตอศาล (ม.185)
   • (15) ทำลายทรัพย์ที่ศาลให้ริบ (ม.186)
   • (16) ทำลายทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด (ม.187)
   • (17) ทำลายพินัยกรรมหรือเอกสาร (ม.188)
   • (18) ช่วยผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหา (ม.189)
   • (19) หลบหนีจากที่คุมขัง (ม.190)
   • (20) ช่วยให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง (ม.191)
   • (21) ช่วยผู้หลบหนีจากการคุมขัง (ม.192)
   • - เหตุยกเว้นโทษ (ม.193)
   • (22) ฝ่าฝืนการห้ามเข้าเขตกำหนด (ม.194)
   • (23) ดูหมิ่นหรือขัดขวางศาลในการพิจารณาพิพากษา (ม.198)
   • (24) เคลื่อนย้ายศพ (ม.199)
   • ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในการยุติธรรม (ม.200-205)
   • (1) เจ้าพนักงานในการยุติธรรมช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษ (ม.200)
   • (2) เจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบน (ม.201)
   • (3) เรียกสินบนก่อนเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (ม.202)
   • (4) เจ้าพนักงานในการยุติธรรมขัดขวางมิให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ม.203)
   • (5) เจ้าพนักงานในการยุติธรรม ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง (ม.204,205)
   • จัดกลุ่มกฎหมายความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม
   • - กลุ่มดูหมิ่น
   • - กลุ่มข่มขืนใจ
   • - กลุ่มต่อสู้ขัดขวาง
   • - กลุ่มสินบน
   • - กลุ่มเท็จ
   • - กลุ่มทำลาย
   • - กลุ่มหลบหนี
  • คำนิยม

  • การทำงานทุกประเภทล้วนต้องอาศัยคนดำเนินงานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน การงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ ก็ต้องผ่านฟันเฟืองชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ประสานกันเป็นจังหวะจะโคน การนิยามชื่อเรียกของกลุ่มคนทำงานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเรียกขานกันว่าเช่นไร พนักงาน เจ้าพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้มีชื่อเรียกอย่างอื่น ก็ล้วนหมายถึงกลุ่มคนที่ทำงานด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่กฎหมายต้องการให้มีผลแตกต่างกันออกไปตามเรื่องของความรับผิด ก็เนื่องมาจาก "เจ้าพนักงาน" ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชน ที่จะต้องดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้

  • ฉะนั้น จึงต้องมีการควบคุมหรือป้องกันการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงาน หรือเมื่อเจ้าพนักงานกระทำความผิดเสียเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติขึ้นไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องของ "เจ้าพนักงาน" ทีมงาน LawDD ได้เล็งเห็นว่า การทำให้เจ้าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเจตนาของบทบัญญัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าพนักงานเองและช่วยป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดจากการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงได้จัดทำหนังสือ INFOGRAPHIC เล่มนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าพนักงานและผู้ที่สนใจสืบต่อไป

หนังสือ Infographic กระบวนการบังคับคดีแพ่ง

  • "ไม่บังคับหรอกนะ"

  • เป็นถ้อยคำที่พูดขึ้นเล่นๆในห้องทำงานของพวกเรา ช่วงระหว่างที่กำลังเตรียมจัดทำหนังสือ

  • "INFOGRAPHIC กระบวนการบังคับคดีแพ่ง"

  • แต่แฝงไปด้วย ความหมายที่ยากเกินกว่าจะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ

  • อย่างที่ท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อไม่นานมานี้เอง เป็นที่อึกทึกครึกโครมและพูดถึงกันในวงกว้าง ทั้งภายในและนอกวงการนักกฎหมายบ้านเรา ถึงเรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องใหม่หมดทั้งระบบเลยก็ว่าได้

  • เมื่อมีการแก้ไขใหม่ จึงเกิดปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือ ยังไม่มีตำราหรือคำอธิบายที่จะสามารถบ่งบอกหรือแสดงให้เห็นไปถึงเนื้อหาสาระที่แท้จริง ทั้งต่อการนำไปใช้ปฏิบัติงานหรือในทางตำราวิชาการก็ตาม

  • การจัดทำและการอธิบาย สิ่งที่ทางเราต้องการจะสื่อสารออกมา จึงต้องมุ่งเน้นอ้างอิงไปกับตัวบทกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ เราจึงไม่อาจพูดได้ว่า หนังสือของเราเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้นำไปฝึกปฏิบัติงานจริง หรือจะนำไปใช้เป็นตำราคำอธิบายอย่างละเอียดในการใช้สอบ แต่เรากล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่า หนังสือเล่มนี้ของเรา คือ

  • "หนังสือ INFOGRAPHIC กระบวนการบังคับคดีแพ่ง"

  • เล่มแรกและเล่มเดียวที่จะเป็น

  • "เสมือนสะพานหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ"

  • เพื่อก่อให้เกิดมโนภาพแก่ท่านผู้อ่าน ในการสร้างความเข้าใจของกระบวนการบังคับคดีแพ่ง

  • ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา LawDD ได้จัดพิมพ์หนังสือในรูปแบบ INFOGRAPHIC ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่เริ่มต้นในการฉีกรูปแบบตำรากฎหมายไทยแบบเดิมๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคและสมัย ที่การเรียนการสอนกฎหมายมิได้มีแต่เพียงการอ่านตำราเล่มหนาๆ หรือตัวอักษรเยอะๆ อีกต่อไปแล้ว หากแต่ขึ้นอยู่กับการสร้างความเข้าใจของแต่ละรายปัจเจกชน ว่าท่านจะเข้าใจเนื้อหานั้นๆ ได้อย่างไร เพราะบางท่านเน้นอ่านเยอะ บางท่านก็กลับชอบฟัง แต่บางท่านก็อาจชอบจำออกมาเป็นภาพ ฯลฯ ฉะนั้น ในยุคที่การสื่อสารไทยเปิดกว้างเช่นนี้ วิธีการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาจึงต้องเลือกเสพให้เหมาะสมกับตัวท่านเอง ของแบบนี้จึงไม่อาจลอกเลียนแบบกันได้

  • สุดท้ายนี้ หากหนังสือเล่มใดของทางเรามีข้อผิดพลาดประการใด เรายินดีน้อมรับและจะปรับปรุงแก้ไข เพื่อคงอยู่เคียงข้างเป็นทางเลือกแด่นักกฎหมายทุกท่านสืบไป

  • ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

  • ทีมงาน LawDD

  • รายละเอียดหนังสือ

  • ISBN :978-616-92136-5-9
  • ปก :ปกแข็ง
  • เนื้อในพิมพ์ :สี่สีในเล่ม
  • ชนิดกระดาษ :กระดาษอาร์ต
  • จำนวนหน้า :148 หน้า
  • ขนาด :15.7 x 21.5 x 2.1 ซม.
  • น้ำหนัก :440 กรัม
  • ราคา :350 บาท
  • สารบัญ

   • หมวด 1 กระบวนการบังคับคดีแพ่ง
   • 1. ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
   • - ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี (ศาลหลัก) (ม.271 ว.1,ว.2)
   • - ศาลที่บังคับคดีแทน (ม.271 ว.3)
   • - ข้อสังเกตเกี่ยวกับศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
   • 2. การขอบังคับคดี
   • - กระบวนการขอบังคับคดี
   • (1) ศาลออกคำบังคับคดี (ม.272,273)
   • > การออกคำบังคับ
   • > การกำหนดระยะเวลาให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามคำบังคับ
   • (2) ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ (ม.274 ว.1)
   • (3) เจ้าหนี้ร้องขอบังคับคดีภายใน 10 ปี (ม.274,275)
   • > ใครมีสิทธิขอบังคับคดี
   • > ใครไม่มีสิทธิขอบังคับคดี
   • > การขอให้มีการบังคับคดีต้องดำเนินการอย่างไร
   • > สิทธิของเจ้าหนี้ในระหว่างที่ศาลยังมิได้กำหนดวิธีการบังคับคดี
   • (4) ศาลพิจารณาคำขอบังคับคดี (ม.276)
   • (5) ศาลออกหมายบังคับคดี
   • 3. อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ม.278-286)
   • (1) การเกิดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
   • (2) สถานะและอำนาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี
   • (3) อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
   • (4) ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี
   • (5) อำนาจในการค้นหาสถานที่
   • (6) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจช่วยเหลือได้ ในกรณีมีผู้ขัดขวางการบังคับคดี
   • (7) กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
   • 4. ขั้นตอนการบังคับคดี
   • (1) ศาลอนุญาติให้บังคับคดีและกำหนดวิธีการบังคับคดีพร้อมออกหมายบังคับคดี
   • (2) เจ้าพนักงานบังคับคดีเกิดอำนาจและหน้าที่ในการบังคับคดี
   • (3) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตั้งเรื่องบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจหมายบังคับคดี
   • (4) หากหมายบังคับคดีออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการบังคับคดี ในกรณีต่างๆ ต่อไป
   • > การบังคับคดีกรณีเป็นหนี้เงิน (ม.296-345)
   • - การยึด
   • - การอายัด
   • - ขายทอดตลาด
   • - การขอกันส่วน (ม.322)
   • - ขัดทรัพย์ (ม.323)
   • - การขอชำระหนี้บุริมสิทธิ (ม.324)
   • - การขอเฉลี่ยทรัพย์ (ม.326)
   • > การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง (ม.346-349)
   • > การบังคับคดีในกรณีขับไล่ (ม.350-355)
   • > การบังคับคดีในกระทำการ งดเว้นกระทำการ (ม.356-359)
   • > การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน (ม.360)
   • > การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา (ม.361-365)
   • > การบังคับคดีในกรณีมีการประกันในศาล (ม.366-367)
   • หมวด 2 เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง
   • 1. ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี (ม.287-288)
   • 2. การงดการบังคับคดี (ม.289-291)
   • 3. การถอนการบังคับคดี (ม.292)
   • 4. การเพิกถอนบังคับคดี (ม.295)

วิธีการสั่งซื้อ