Tags : ทุนทรัพย์ในการอุทธรณ์ฎีกา

 • มาตรา 224

  แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 (ปรับปรุง ครั้งที่ 11)

 • มาตรา 225

  แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 (ปรับปรุง ครั้งที่ 11)

 • มาตรา 230

  แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 (ปรับปรุง ครั้งที่ 4)

 • มาตรา 234

  แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 (ปรับปรุง ครั้งที่ 11)

 • มาตรา 247

  แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 (ปรับปรุง ครั้งที่ 4)